Klientu personas datu privātuma politika

Klientu personas datu privātuma politikas mērķis ir sniegt informāciju Arbor Beauty salonveikala klientiem par personas datu apstrādes nolūkiem, tiesisko pamatu, apstrādes ilgumu un izskaidrot kāpēc šie dati tiek apkopoti un kas ar tiem tiek darīts.

Klientu privātuma politiku piemēro attiecībā uz Arbor Beauty salonveikala klientiem un apmeklētājiem, kā arī interneta mājaslapas apmeklētājiem.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu apstrādi neatkarīgi no tā, kādā formā vai vidē klients  sniedz personas datus (piemēram, klātienē,  mājaslapā, papīra formātā vai telefoniski).

1.PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

Klientu personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģistrācijas nr. 40003547099, juridiskā adrese: Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, tālrunis,  +371 67620126, e-pasts: arbor@arbor.lv.

2. DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTS

Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar Arbor Beauty salonveikala veikto klientu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties, rakstot uz privatums@arbor.lv.

3.KĀDUS DATUS MĒR PAR KLIENTIEM APSTRĀDAJAM UN NO KĀDIEM AVOTIEM ŠIE DATI TIEK IEGŪTI?

Arbor Beauty salonveikals apstrādā šādus datus par saviem klientiem:

 • Pamatinformācija par personu, piemēram, klienta vārds un uzvārds, dzimšanas datums.
 • Kontaktinformācija, piemēram, klienta tālruņa numurs un e-pasta adrese.
 • Informācija par izglītību, piemēram, informācija per iegūto skaistumkopšanas jomas profesionālo izglītību.
 • Maksājuma karšu dati, piemēram, klienta kredītkartes numurs, īpašnieka vārds un kartes derīguma termiņš.
 • Veselības informācija, piemēram, dati, kas nepieciešami drošai un individualizētai pakalpojumu sniegšanai (informācija par  klientam veiktām operācijām, veselības stāvokli un veselības problēmām, tajā skaitā, alerģijām, traumām, kā arī medikamentu un medicīnisko ierīču lietošanu).
 • Datus par klienta attiecībām, piemēram, vizītes apmeklējums, klienta kartes vai tamlīdzīgu attiecību sākuma un beigu datums, saņemto pakalpojumu vēsture, atsauksmes un sūdzības un ar minēto saistītā sarakste.
 • Novērošanas kameru ieraksti, piemēram,apmeklējot Arbor Beauty salonveikalu, īpašuma aizsardzības un klientu drošības apsvērumu dēļ telpas ir aprīkotas ar videonovērošanas kamerām.
 • Klientam nosūtītās mārketinga aktivitātes un to lietojums.
 • Elektroniskā pasta sarakste un cita veida komunikācijas vēsture ar klientu.
 • Citi personas dati, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām vai kurus klients iesniedz mums pēc savas iniciatīvas.
 • Ar sīkdatnēm un līdzīgām tehnoloģijām saistīta informācija.

Personas datus, ko Arbor Beauty salonveikals  par klientu apstrādā, klients mums ir sniedzis pats, veicot  pa tālruni vai e-pastu pierakstu mūsu pakalpojumam, vai pērkot produktu un/vai apmeklējot pasākumus Arbor Beauty salonveikalā.

4.KĀDIEM NOLŪKIEM MĒS APSTRĀDĀJAM KLIENTU PERSONAS DATUS?

Mēs apstrādājam klientu personas datus šādiem nolūkiem:

 • Produktu un pakalpojumu nodrošināšanai un administrēšanai- mēs apstrādājam klientu personas datus, lai pārbaudītu klienta identitāti, nodrošinātu norēķinu veikšanu un uzskaiti, sniegtu klienta veselības stāvoklim atbilstošu procedūru, tajā skaitā, drošu un nekaitīgu produktu un pakalpojumu sniegšanu, novērstu riskus klienta veselībai vai citām interesēm, nodrošinātu pakalpojumu pārvaldību un augstu pakalpojumu kvalitāti.
 • Klientu apmācībām un semināriem – lai nodrošinātu semināra dalībniekam iespēju piedalīties seminārā, tai skaitā, lai, izmantojot dalībnieka e-pasta adresi, sazinātos ar semināra dalībnieku par semināra norisi, nosūtītu rēķinu, apliecinājumu par semināra apmeklējumu un semināra novērtējuma anketu. Kā arī šo personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai varētu apliecināt semināra kā pakalpojuma sniegšanu.
 • Klientu karšu izsniegšanai – Arbor Beauty salonveikals izsniedz klienta kartes jebkurai skaistumkopšanas speciālista kvalifikāciju ieguvušai pilngadīgai fiziskai personai, lai nodrošinātu iespēju iegādāties profesionālu dermokosmētiku, kuru drīkst izmantot tikai attiecīgi profesionāļi.
 • Pieteikšanās vizītei elektroniski – lai nodrošinātu klientam vieglāku un ērtāku iespēju pietiekties vizītei, izmantojot mājaslapas arborbeauty.lv pieejamo platformu “Pieteikt apmeklējumu uz procedūrām”.
 • Lai atgādinātu par pierakstu pie mūsu speciālistiem – mēs apstrādājam klientu personas datus, lai sazinātos un atgādinātu par vizītes laiku, nosūtītu svarīgus brīdinājumus, informāciju un tamlīdzīgus paziņojumus, kas saistīti ar mūsu produktiem un pakalpojumiem.
 • Mārketinga aktivitāšu nodrošināšanai – mēs apstrādājam klientu personas datus, lai piedāvātu klientam rūpīgi izvēlētus produktus un pakalpojumus, tajā skaitā, informētu par aktuāliem piedāvājumiem un jaunumiem, lai veiktu tirgus izpēti, apkopotu statistiku, kā arī lai nodrošinātu klienta dalību mūsu rīkotās akcijās un pasākumos.
 • Videonovērošana drošības nolūkiem – mēs veicam nepārtrauktu videonovērošanu Arbor Beauty salonveikala telpās. Mēs veicam klientu personas datu apstrādi, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar īpašuma aizsardzību un klientu un darbinieku  vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, un nodrošinātu drošības prasību ievērošanu mūsu telpās.

Ja apstrādāsim klientu personas datus mērķiem, par kuriem neesam informējuši šajā politikā, par šo datu apstrādes individuālajiem noteikumiem informēsim klientu atsevišķi.

5.KĀDS IR KLIENTU DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS?

Klientu datu apstrādei mēs izmantojam dažādus tiesiskos pamatus:

 • Piekrišana: šis ir tiesiskais pamats, kad klientam tiek nosūtīti mārketinga materiāli, piemēram, aktuālie piedāvājumi vai arī, lai nodrošinātu klienta veselības stāvoklim atbilstošu pakalpojumu, mums būs nepieciešams saņemt klienta piekrišanu, lai apstrādātu informāciju par klienta veselības stāvokli.
 • Līgums: šis ir tiesiskais pamats, lai izveidotu ar klientu līgumattiecības vai pildītu parakstīto līgumu.
 • Juridiskais pienākums: šis ir tiesiskais pamats, lai izpildītu likumā paredzētās saistības, piemēram, aizpildot un uzglabājot grāmatvedības datus saskaņā ar likumu “Par grāmatvedību”.
 • Būtiskas intereses: šis ir tiesiskais pamats, lai aizsargātu klientu vai citu personu būtiskas intereses, piemēram, nodotu klienta datus ātrās palīdzības darbiniekiem avārijas gadījumā.
 • Leģitīmās intereses: šis ir tiesiskais pamats, lai nodrošinātu tādas intereses kā saimnieciskās darbības veikšana, attīstīt pakalpojumus, kā arī lai atklātu nelikumīgas darbības un krāpšanu.

6.KAM MĒS NODODAM KLIENTU PERSONAS DATUS?

Visos gadījumos klientu datu apstrādi veiks tikai tam pilnvaroti darbinieki. Arbor Beauty klientu  uzticēto informāciju trešajām personām neatklāj, izņemot atsevišķos gadījumos:

 • Ja klients ir sniedzis tam savu piekrišanu.
 • Pakalpojumu sniedzējiem, piemēram, tehniskā atbalsta, grāmatvedības pakalpojumu sniedzējiem u.tml.;
 • Valsts iestādēm, gadījumos, kad mums ir juridisks pienākums uzrādīt datus valsts iestādēm vai ja datu atklāšana ir nepieciešama, lai nodrošinātu mūsu tiesību aizsardzību.
 • Gadījumos, kad mēs atklājam klientu datus iepriekš minētajām personām, mēs nodrošinām klienta datu aizsardzību, noslēdzot starp mums un šīm personām datu apstrādes līgumu.

Mēs neglabājam vai nenododam klientu datus ārpus Eiropas Ekonomikas zonas vai valstīm, uz kurām neattiecas Vispārējā datu aizsardzības regula, kā arī attiecībā uz klientu netiek pieņemti automatizēti lēmumi.

7.CIK ILGI MĒS GLABĀJAM KLIENTU PERSONAS DATUS?

Mēs glabājam klientu personas datus tik ilgi, cik tas nepieciešams attiecīgajiem personas datu apstrādes mērķiem. Glabāšanas periods var būt pamatots ar klienta piekrišanu, līgumu, mūsu leģitīmajām (likumīgajām) interesēm vai piemērojamiem normatīviem aktiem.

Videonovērošanas ceļā iegūtie personas dati (videoieraksti) tiek glabāti ne ilgāk kā 14 dienas no to veikšanas dienas.

8.KĀDS IR KLIENTA TIESĪBAS SAISTĪBĀ AR SAVIEM PERSONAS DATIEM?

Klientam kā datu subjektam ir šādas tiesības:

 • Tiesības iepazīties ar datiem – tiesības zināt, kādi dati par klientu tiek uzglabāti un kā tiek apstrādāti.
 • Tiesības labot datus – tiesības pieprasīt personas datu labošanu gadījumā, ja tie ir nekorekti.
 • Tiesības izdzēst datus (“tiesības būt aizmirstam”) – noteiktos gadījumos klientam ir tiesības pieprasīt, lai mēs dzēstu personas datus (piemēram, ja mums tie vairs nav nepieciešami, ja klients atsaucat datu apstrādei sniegto piekrišanu).
 • Tiesības apstrādes ierobežošanai – noteiktos gadījumos klientam ir tiesības uz noteiktu laiku aizliegt vai ierobežot savu personas datu apstrādi (piemēram, ja klients ir iesniedzis iebildumus saistībā ar datu apstrādi).
 • Tiesības iesniegt iebildumus – ņemot vērā konkrētu situāciju, klientam ir tiesības iesniegt iebildumus saistībā ar savu personas datu apstrādi, ja klienta datu apstrāde notiek, pamatojoties uz mūsu likumīgajām interesēm vai sabiedrības interesēm. Iebildumus par personas datu apstrādi tiešā mārketinga nolūkos var iesniegt jebkurā laikā.
 • Datu pārsūtīšanas tiesības – klientam ir tiesības mums pieprasīt savu nosūtīto datu pārsūtīšanu klientam mašīnlasāmā formā. Klients var pieprasīt datu pārsūtīšanu arī tieši citam atbildīgajam datu apstrādātājam, bet tikai gadījumā, ja tas tehniski ir iespējams.  Pārsūtīšanas tiesības attiecas tikai uz tiem datiem, kurus mēs apstrādājam ar klienta piekrišanu vai ar klientu noslēgtā līguma izpildei.
 • Tiesības iesniegt sūdzību par personas datu apstrādi uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota, piemēram mājaslapā vai uz vietas Arbor Beauty salonveikalā, Baznīcas ielā 31, Rīgā, LV-1010, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta. Piekrišanas atsaukums neietekmē apstrādes likumību, kas pamatota uz piekrišanu pirms atsaukuma. Atteiktos no mārketinga paziņojumu saņemšanas klients var, izmantojot atteikšanās saiti, kuru var atrast elektroniskā sūtījuma beigās.

9.SĪKDATŅU IZMANTOŠANA

Sīkdatnes ir faili, kas apkopo dažādu tehnisku informāciju par lietotāja datoru, pārlūkprogrammu un vietņu lietošanu, piemēram, par vietnēm, kuras lietotājs ir apmeklējis un kādā secībā. Sīkdatnes ļauj iegūt statistiku par tīmekļa vietņu lietošanu un dažādu vietņu sadaļu popularitāti, kā arī par citām darbībām. Informācija, kas saņemta no sīkdatnēm, tiek izmantota, lai padarītu tīmekļa vietni ērtāku lietošanai un uzlabotu vietņu saturu.

Savā vietnē www.arborbeauty.lv mēs izmantojam tikai pastāvīgās sīkdatnes un tās ir nepieciešamas, lai pārlūkotu vietni un izmantotu tās saturu. Ja tās ir bloķētas, klients nevarat izmantot visas vietnes funkcijas.

Sīkdatnes kontrolēt vai dzēst, jo lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Vienīgi jāņem vērā, ka tad atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt iespējams, ka daži pakalpojumi un funkcijas tajā nedarbosies. Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši norādījumiem, kas visbiežāk atrodas sadaļā “Palīdzība”, “Rīki” vai “Rediģēšana”. Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas un datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt interneta vietnē: https://www.aboutcookies.org/.

Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī to, kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, var iegūt mājaslapā www.aboutcookies.org.

10.NOSLĒGUMA NOTEIKUMI

Arbor Beauty patur tiesības veikt izmaiņas savā Klientu datu apstrādes privātuma politiku, ja mainās noteikti apstākļi, kuri iespaido personas datu apstrādes regulējumu. Iesakām apmeklēt šo sadaļu regulāri, lai uzzinātu aktuālo informāciju.