VIDEONOVĒROŠANAS PRIVĀTUMA POLITIKA

Mēs, SIA “Arbor Medical Korporācija” savu tiesisko interešu aizsargāšanas nolūkos, vēlamies nodrošināt mūsu klientu, sadarbības partneru un darbinieku drošību, kā arī īpašuma aizsardzību, tādēļ mēs veicam videonovērošanu SIA “Arbor Medical Korporācija” telpās un mūsu struktūrvienības “Arbor Beauty” salonveikala telpās.

Atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (turpmāk – Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13. pantam, šeit sniegsim informāciju par fizisko personu datu apstrādi saistībā ar mūsu veikto videonovērošanu.

  1. PERSONAS DATU APSTRĀDES PĀRZINIS

Videonovērošanas personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģistrācijas nr. 40003547099, juridiskā adrese: Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-1076, tālrunis, +371 67620126, e-pasts: arbor@arbor.lv.

Saziņai personas datu apstrādes jautājumos, lūdzam rakstīt uz privatums@arbor.lv

  1. VIDEONOVĒROŠANAS MĒRĶIS

Mēs veicam videonovērošanu, lai novērstu vai atklātu noziedzīgus nodarījumus saistībā ar SIA “Arbor Medical Korporācija” īpašuma aizsardzību, un klientu un darbinieku vitāli svarīgu interešu, tajā skaitā dzīvības un veselības, aizsardzību, un nodrošinātu drošības prasību ievērošanu mūsu telpās.

  1. VIDEONOVĒROŠANAS TIESISKAIS PAMATS

Videonovērošanas veikšanas tiesiskais pamats ir Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f) apakšpunkts – apstrāde ir nepieciešama pārziņa vai trešo personu leģitīmo interešu ievērošanai.

SIA “Arbor Medical Korporācija” leģitīmās intereses: videonovērošana tiek veikta drošības  kontroles nolūkos, tā palīdz kontrolēt piekļuvi mūsu telpām, palīdz nodrošināt infrastruktūras, darbinieku un klientu drošību. Papildu tam, videonovērošana palīdz novērst, atklāt un izmeklēt aprīkojuma vai īpašuma (kas pieder SIA “Arbor Medical Korporācija” vai tās apmeklētājiem) zādzības, kā arī palīdz novērst vai atklāt fiziskus draudus darbinieku un apmeklētāju drošībai (piemēram, ugunsgrēks, fizisks uzbrukums vai apdraudējums).

Videonovērošana tiek veikta:

SIA “Arbor Medical Korporācija” nepieciešamības gadījumā videonovērošanas veikšanai un sistēmas tehniskajai uzturēšanai ir tiesīga piesaistīt apstrādātāju, ar kuru ir noslēgts rakstveida līgums, ietverot nepieciešamās datu apstrādes prasības, nosacījumus un pienākumus.

  1. PERSONAS DATU SAŅĒMĒJU KATEGORIJAS

Mēs nenodosim videonovērošanas rezultātā iegūtos personas dati bez tiesiskā pamata trešajām personām, taču dati var tikt nodoti tiesībaizsardzības iestādēm normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un valsts vai pašvaldību iestādēm normatīvajos aktos paredzētos gadījumos, kā arī personām, kuras uz noslēgta līguma pamata tehniski apkalpo mūsu videonovērošanas sistēmu. Videoierakstus nav paredzēts nosūtīt uz trešo valsti vai starptautiskai organizācijai.

  1. PERSONAS DATU KATEGORIJAS

Veicot videonovērošanu, tiek apstrādātas šādas personas datu kategorijas: personas attēls (izskats, uzvedība), personas attēla ieraksta vieta (telpa, kameras atrašanās vieta), personas attēla ieraksta laiks (datums, laiks, ieraksta sākums un beigas).

Veicot videonovērošanu, tiek apstrādāti dati par visām personas, kas nokļūst videonovērošanas kameru uztveršanas zonā (piemēram, apmeklētāji, darbinieki, klienti u.tml.).

  1. DATU GLABĀŠANAS ILGUMS

Videoieraksti tiek glabāti līdz trīsdesmit dienām. Videonovērošanā iegūtie dati, kuros konstatēts personas apdraudējums, noziedzīgs nodarījums vai ēku, telpu, teritorijas, personu un apsargājamā objekta drošības apdraudējums, tiek glabāti līdz pārbaudes pabeigšanai tiesībsargājošā iestādē.

  1. DATU APSTRĀDES ORGANIZĀCIJA

Darbinieki, kuriem ir piekļuve personas datiem, ir apmācīti ar tiem rīkoties saskaņā ar mūsu iekšējo normatīvo regulējumu videonovērošanas jomā. Attiecībā uz datu apstrādi automātiska lēmumu pieņemšana netiek veikta.

Mēs esam izvietojuši informatīvas zīmes par videonovērošanas veikšanu atbilstoši Vispārīgās datu aizsardzības regulas prasībām. Videonovērošanas kameras ir izvietotas tā, lai to novērošanas laukums būtu tik liels, cik ir nepieciešams konkrētās videonovērošanas nolūkam. Videonovērošana netiek veikta telpās, kur personas sagaida īpaši augstu privātuma aizsardzību (piemēram, labierīcībās, ģērbtuvēs un citās telpās ar paaugstinātu privātumu).

  1. JŪSU TIESĪBAS