Arbor Beauty e-veikala privātuma politika

 

Ar šo privātuma politiku SIA “Arbor Medical Korporācija” (turpmāk - Mēs), sniedz saviem klientiem informāciju par tiešsaistes veikala www.arborbeauty.lv  (turpmāk - Arbor Beauty  e-veikals) veiktās personas datu apstrādes nolūkiem, veidiem  un nosacījumiem, kā arī par klientu tiesībām saistībā ar Arbor Beauty  e-veikala veikto personas datu apstrādi.

Mēs cienām klientu privātumu, tādēļ klientu personas datu drošība ir mūsu prioritāte. Mēs izmantojam atbilstošus organizatoriskus un tehniskus līdzekļus, lai nodrošinātu pastāvīgu klientu personas datu drošību un datu apstrādes atbilstību normatīvo aktu, kā arī Arbor iekšējo noteikumu prasībām.

Lai varētu Jums sniegt pakalpojumus un pārdot preces Arbor Beauty  e-veikalā, mums nepieciešams apstrādāt personas datus tā, kā tas norādīts šajā privātuma politikā. Ja Jūs nepiekrītat Arbor Beauty  e-veikala lietošanas noteikumiem, šai privātuma politikai vai kādai tās daļai, Jums ir iespēja nesniegt savus personas datus. Šajā gadījumā Arbor diemžēl nevarēs nodrošināt Jums iespēju izmantot Arbor Beauty  e-veikala pakalpojumus.

  1. Pārzinis un kontaktinformācija

1.1.   Klienta personas datu pārzinis ir SIA “Arbor Medical Korporācija”, reģistrācijas Nr.40003547099, juridiskā adrese: Meistaru iela 7, Valdlauči, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads, LV-1076, tālrunis: 67620126, un nodrošina Arbor e-veikalā pieejamo saturu un sniedzot pakalpojumus, apstrādā klientu personas datus.

1.2.   Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar Arbor Beauty e-veikalā veikto klientu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu salons@arbor.lv

   2.Personas datu apstrādes nolūki

Klientu personas datus mēs izmantojam tikai mērķiem, kas ir norādīti šajā privātuma politikā. Arbor  Beauty e-veikalā klienta personas datus izmanto šādiem nolūkiem:

2.1.   Arbor Beauty e-veikala  preču pārdošanai, tajā skaitā šādiem mērķiem:

2.1.1.   Lai identificētu klientu, kurš vēlas iegādāties preci.

2.1.2.   Lai sagatavotu klientam rēķinu.

2.1.3.   Lai apstrādātu pasūtījumus grāmatvedības vajadzībām un administrētu norēķinus.

2.1.4.   Lai piegādātu preces un nodrošinātu attālinātā pirkuma līguma saistības.

2.1.5.   Lai nodrošinātu no pirkuma līguma izrietošo saistību izpildi.

2.1.6.   Lai izskatītu un apstrādātu saņemtos klientu iebildumus.

2.2.   Saziņai ar klientu un paziņojumu nosūtīšanai.

2.3.   Reģistrēto klientu iepriekšējo pirkumu informācijas atspoguļošanai.

2.4.   Lai informētu klientus par jaunumiem un citiem sniegtajiem pakalpojumiem saistītu informāciju, kuru Arbor uzskata par nepieciešamu.

 3.Klientu personas datu veidi

3.1. Klienta reģistrācijai un piekļuves nodrošināšanai Arbor Beauty  e-veikalā, ja klients ir izvēlējies reģistrēties, var apstrādāt šādus klienta personas datus: klienta vārds, uzvārds vai lietotājvārds, piegādes adrese, mobilā tālruņa numurs un e-pasts.

3.2. Arbor Beauty  e-veikalā veiktā darījumu izpildei  un preces piegādei Arbor var apstrādāt šādu klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: klienta vārds, uzvārds, e-pasts, mobilā tālruņa numurs, kā arīar norēķiniem par precēm saistīti dati, kurus mums sniedz klients  vai kurus iegūstam no trešajām personām, piemēram, bankas konta numurs.

3.3.  Arbor jaunumu izsūtīšanai e-pastā vai SMS formā atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: klienta vārds, uzvārds, e-pasts vai tālruņa numurs.

3.4. Lai pienācīgi  izpildītu klienta pasūtījumus vai citu veidu pieprasījumus, kas saistīti ar pasūtītajām precēm (piemēram, preču atdošana atpakaļ, pareizas preču piegādes pārbaude u.tml.) tiek saglabāts klienta pirkuma datums un laiks, preču nosaukumi, daudzums, kopējā pirkumu cena (pēc visām atlaidēm), piešķirto atlaižu summa, pasūtījuma statuss, maksājumu veids. Pēc tam, kad ir izpildīti klienta pasūtījumi, informācija par pirkumu vēsturi tiek saglabāta tikai tad, ja klients izvēlējies saņemt personalizētus piedāvājumus.

 4.Personas datu apstrādes pamats un termiņš

4.1. Arbor veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem tiesiskajiem pamatiem:

4.1.1. Līguma ar klientu noslēgšanai un izpildei - lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi.

4.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde - ja tas izriet no tiesību aktiem, Arbor ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgās tiesību aktu prasības, piemēram, apstrādājot datus grāmatvedības vajadzībām.

4.1.3. Klienta piekrišana - klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei.

4.1.4. Leģitīmo interešu ievērošana – Arbor ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu, jo sevišķi, bet ne tikai, lai veiktu savu komercdarbību, piedāvātu kvalitatīvus un pārbaudītus produktus,saglabātu klientu pieteikumus un iesniegumus par preču pirkumu, veiktu darbības klientu noturēšanai, reklamētu savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus.

4.2. Arbor apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr Arbor ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis.

4.3. Saņemtie dati netiek un netiks nodoti ārpus Latvijas, Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās zonas, kā arī netiks nodoti nevienai starptautiskai organizācijai.

5.Personas datu saņēmēji

5.1. Apstrādājot klientu personas datus, Arbor ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu.

5.2. Klientu personas dati tiek izpausti tiem Arbor darbiniekiem, kam tie ir nepieciešami tiešo pienākumu veikšanai, lai izpildītu vai noslēgtu attiecīgu pakalpojumu sniegšanas līgumu.

5.3. Iegūstot un izmantojot klientu personu datus, Arbor daļēji izmanto ārējo pakalpojumu sniedzēju pakalpojumus, kuri saskaņā ar līgumu stingri ievēro Arbor norādījumus un kurus Arbor pirms pakalpojuma izmantošanas un arī turpmāk pastāvīgi kontrolē.

 

6.Klienta  piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt

6.1. Klients piekrišanu personas datu apstrādei dod vietnē www.arborbeauty.lv, autorizējoties caur šajā vietnē piedāvātajiem rīkiem vai lietojot savu profilu, iepērkoties vai pasūtījuma apstiprinājumā brīdī.

6.2. Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota,  rakstot uz salons@arbor.lv, un tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

6.3. Ja klients turpmāk nevēlaties saņemt Arbor mārketinga paziņojumus, klients var jebkurā laikā atteikties no šāda veida jaunumu un informācijas saņemšanas, paziņojot mums par to pa elektronisko pastu salons@arbor.lv vai uzklikšķinot uz interaktīvās saites zem saņemtā paziņojuma e-pastā.

6.4. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad klienta piekrišana bija spēkā.

6.5. Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 7. Klientu tiesības saistībā ar Arbor veikto personas datu apstrādi

Datu aizsardzības normatīvie akti sniedz klientam tiesības, kuras tas var brīvi izmantot, savukārt Arbor ir pienākums nodrošināt klientam  šādu iespēju. Klientam ir šādas tiesības:

7.1. Tiesības iepazīties apstrādātajiem personas datiem.

Klientam ir tiesības saņemt apstiprinājumu, ka Arbor apstrādā klienta personas datus, kā arī klientam ir tiesības iepazīties ar apstrādātajiem personas datiem un informāciju par datu apstrādes mērķiem, apstrādāto datu kategorijām, datu sniedzēju kategorijām, datu apstrādes periodu, datu ieguves avotiem, kā arī tās nozīmi un klientam radītās sekas. Lielākā daļa šīs informācijas sniegta šajā politikā.

7.2. Tiesības labot personas datus.

Ja klients uzskata, ka apstrādātie personas dati nav precīzi vai ir nepareizi, klientam ir tiesības pieprasīt šos datus mainīt, precizēt vai labot. Savu datu izmaiņas un precizējumus klients var izdarīt, rakstot uz e-pastu salons@arbor.lv vai vērsties pie Arbor citos šajā politikā norādītajos veidos.

7.3. Tiesības iebilst datu apstrādei.

Klientam ir tiesības iebilst personas datu apstrādei, ja personas dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz klienta piekrišanu un Arbor leģitīmajām interesēm. Lai izmantotu šajā sadaļā norādītās tiesības, lūdzam iesniegt Arbor iesniegumu, izmantojot šajā politikā norādītos kontaktus.

7.4. Tiesības iesniegt sūdzību.

Ja klients uzskata, ka tā datus Arbor apstrādā, pārkāpjot datu aizsardzību reglamentējošo normatīvo aktu prasības, vispirms aicinām vērsties tieši pie mums.  Ja klientu neapmierinās Arbor piedāvātās problēmas risināšanās veids, klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraugošajai iestādei, kas Latvijas Republikā ir Datu valsts inspekcija. Pirms oficiālas sūdzības iesniegšanas aicinām vērsties pie mums un atrisināt strīdus un sūdzības sarunu ceļā.

7.5. Tiesības dzēst datus.

Pastāvot noteiktiem normatīvajos aktos minētiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, zudis datu apstrādes pamats u.c.), klientam ir tiesības prasīt, lai Arbor dzēstu klienta personas datus. Lai izmantotu šīs tiesības, aicinām iesniegt rakstveida pieprasījumu mums, izmantojot šajā politikā norādīto kontaktinformāciju.

7.6. Tiesības ierobežot datu apstrādi.

Pastāvot noteiktiem normatīvajos  aktos minētiem apstākļiem (ja personas dati tiek apstrādāti prettiesiski, klients apstrīd datu precizitāti, klients iesniedz iebildumu datu apstrādei, pamatojoties uz mūsu leģitīmajām interesēm u. c.), klientam tāpat ir tiesības ierobežot savu datu apstrādi. Tomēr atzīmējam, ka saistībā ar datu apstrādes ierobežojumu un šāda ierobežojuma periodu, mums var nebūt iespējas nodrošināt klientam Arbor pakalpojumus.

7.7. Tiesības uz datu pārnesamību.

Datus, kurus mēs apstrādājam saskaņā ar klienta piekrišanu un kuru apstrāde tiek veikta, izmantojot automatizētus līdzekļus, klientam ir tiesības pārnest citam pārzinim. Pārnešanai pieprasītos datus, mēs jums sniegsim vienkāršā mūsu sistēmās izmantotā un datorlasāmā formātā, bet pēc klienta pieprasījuma, ja ir tādas tehniskās iespējas, nosūtīsim datus tieši klienta norādītajam citam pārzinim.

 8.Klientu prasību izskatīšanas kārtība

8.1. Saņemot klienta pieprasījumu sniegt datus vai īstenot citas tiesības, Arbor būs jāpārliecinās par klienta identitāti, līdz ar to klienta pieprasījumam ir jābūt rakstveida formā vai tādā formā, kas saskaņā ar normatīvajiem aktiem var tikt uzskatīta par rakstveida formu, piemēram, elektroniskais dokuments, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un ir norādīti visi normatīvajos aktos noteiktie personas identificējošie kritēji, piemēram, vārds, uzvārds, adrese, paraksts.

8.2. Saņemot klienta pieprasījumu par jebkādu jūsu tiesību īstenošanu un veiksmīgi izpildot iepriekš norādīto pārbaudes procedūru (nosakot klienta identitāti), Arbor apņemas bez pamata nekavējoties, taču jebkurā gadījumā ne vēlāk kā viena mēneša laikā no klienta pieprasījuma saņemšanas un pārbaudes procedūras pabeigšanas dienas sniegt informāciju par darbībām, kuras esam veikuši saskaņā ar klienta pieprasījumu.

9.Sīkdatņu politika

9.1. Savā vietnē www.arborbeauty.lv mēs izmantojam tikai pastāvīgās sīkdatnes un tās ir nepieciešamas, lai pārlūkotu vietni un izmantotu tās saturu. Ja tās ir bloķētas, klients nevarat izmantot visas vietnes funkcijas.

9.2. Sīkdatnes kontrolēt vai dzēst, jo lielāko daļu tīmekļa pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Vienīgi jāņem vērā, ka tad atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt iespējams, ka daži pakalpojumi un funkcijas tajā nedarbosies. Parasti ir iespējams mainīt pārlūkprogrammas iestatījumus atbilstoši norādījumiem, kas visbiežāk atrodas sadaļā “Palīdzība”, “Rīki” vai “Rediģēšana”. Papildu informāciju par sīkdatnēm, tostarp par to, kādas sīkdatnes ir iestatītas un datorā un kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt interneta vietnē: https://www.aboutcookies.org/.

9.3. Vairāk par sīkdatnēm, to lietošanu var iepazīties tīmekļa vietnē www.arborbeauty.lv sadaļā “Sākums”.

10. Privātuma politikas spēkā esamība

10.1. Šī privātuma politika ir spēkā no 2020.gada 11.decembra un var tikt vienpusēji grozīta.

10.2. Arbor var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas Arbor Beauty  mājaslapā. Aicinām periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai klients būtu pārliecināts, ka ir iepazinies ar izmaiņām.

 

 


OK

Sīkdatnes mūsu interneta vietnē palīdz nodrošināt mūsu pakalpojumus. Izmantojot mūsu interneta vietni, jūs piekrītat izmantot mūsu sīkdatnes.

Uzzināt vairāk